دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مسکن

در این قسمت آغاز شاخص های مسکن در سه گروه شاخص های اقتصادی، کالبدی و اجتماعی- فرهنگی معرفی شده و پس از آن به مطالعه سازمان های مرتبط با مدیریت مسکن شهری و وظایف آنها، مطالعه قوانین مسکن در دو سطح ملی و محلی پرداخته خواهد گردید و در انتها اظهار مختصری از وضعیت مسکن در ایران ارائه می گردد.

1-3-2-2- شاخص های مسکن

مقصود از شاخص‌های مسکن، اطلاعات مناسب عملی درمورد جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی مسئله مسکن می باشد. شاخص‌های مسکن به سیاست‌گزاران کلان بخش مسکن کمک می‌کنند تا تصویر روشن‌تری از شرایط مسکن درگذشته، حال و آینده به دست آورند و سیاست‌ها و راهبردهای متناسبی اتخاذ نمایند.

از این رو این شاخص‌ها از یک‌سو ابزار شناخت وضعیت مسکن درابعاد مختلف هستند و ازسوی دیگر، ابزار کلیدی برای ترسیم چشم‌انداز آینده مسکن و برنامه‌ریزی آن محسوب می شوند. به همین دلیل می‌توان شاخص‌های مسکن را کلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و شالوده اصلی آن دانست.

شاخص‌های مسکن درایران تحت تاثیر دو نوع عوامل بیرونی و درونی قرارداشته‌اند. عوامل بیرونی موثر بر مسکن، نظیر عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، موجبات رونق و رکود مسکن را فراهم کرده‌اند و برنامه‌های مسکن کمتر در وضعیت کلی مسکن و بهبود شاخص‌های آن موثر بوده‌اند. عوامل درونی مسکن، که اکثرا” تحت تاثیر چگونگی و فرآیند برنامه‌ریزی مسکن قراردارند نیز درابعاد خاصی، وضعیت مسکن را شکل می‌دهند. (رفیعی،1382)

شاخص های مسکن در سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  • شاخص های اقتصادی مسکن:

شاخص‌های اقتصادی مسکن نماگرهایی هستند که ابعاد مختلف اقتصادی مسکن را به صورت کمی نشان داده و مقایسه و تحلیل آن را امکان‌پذیر می‌کنند.

  • شاخص‌های کالبدی مسکن:

ابعاد کالبدی مسکن از دو زاویه قابل مطالعه می باشد. اول، کالبد مسکن به عنوان یک واحد مسکونی؛ و دوم، ارتباط کالبدی مسکن با محیط مسکونی خود، که به نوعی خود یک شاخص اجتماعی محسوب شده بوده و تأثیر و جایگاه مسکن در توسعه شهری را مطرح می کند.

 

  • شاخص های اجتماعی- فرهنگی مسکن:

ارکان اساسی مسکن نظیر امنیت، مطلوبیت و انطباق برتوان مالی خانوارها در رأس معیارهای مرتبط با نیازهای اجتماعی قرارمی‌گیرند. بعد فرهنگی مسکن نیز شامل تفاوت‌های منطقه‌ای در فرهنگ، سنت‌ها و قومیت‌ها و شیوه زیست مردم، منجربه بکارگیری نوع خاصی از مصالح ساختمانی و شکل گیری گونه‌های خاصی از مسکن می گردد (رفیعی،1382).

در جدول 2-1 شاخص های مسکن در سه دسته ذکر گردیده ارائه شده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد گردید:

1- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری

2- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری

3- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری

5- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری

6- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری

4-1- سوالات پژوهش

سوال اصلی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در مدیریت مسکن شهری چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه می باشد؟

2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه می باشد؟

3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه می باشد؟

4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری چگونه می باشد؟

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه می باشد؟

6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران با فرمت ورد