دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سوئد

در سوئد شهرداری ها علاوه بر برنامه ریزی مسکن شهری، وظیفه دارند شرایط را برای همه افراد شهر مهیا ساخته تا بتوانند در مسکنی با کیفیت مناسب زندگی کنند.  دولت مرکزی و محلی مسئول هموار سازی راه برای عملکرد مناسب بازار مسکن می باشند که در آن هرکسی بتواند مطابق با خواسته ها و نیازهایش به جستجوی مسکنی با کیفیت خوب باشد. در این کشور مسئولیت های شهرداری ها در بخش مسکن بر اساس قانون وظایف شهرداری ها در زمینه تامین مسکن و همچنین احکام پشتیبان دولتی مشخص شده می باشد. به مقصود گسترش بازار مسکن کارآمد و حفظ حق مسکن افراد، دولت و پارلمان مسئول هستند تا از وجود بودجه کافی برای مسکن و قوانین مناسب در جای مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند (www.government.se).

در این کشور، دولت سرمایه و زمین را به صورت وام با اقساط بلند مدت در اختیار دولت های محلی و مدیریت محلی این سرمایه را در دسترس بخش خصوصی قرار می دهد  و از سوی دیگرمدیریت محلی به گروههای کم درآمد شهری نیز وام بلند مدت با یارانه مسکن می دهد. علی رغم آن که دولت بیشترین سرمایه گذاری را دارد؛ تصمیم گیران محلی به دولت اجازه دخالت نمی دهند (Turner, 1997).

  • آمریکا

مطالعه وضعیت مسکن در کشور آمریکا به لحاظ گستردگی، تنوع اقلیمی و مسائل مختلف نظیر نژادهای گوناگون، کار ساده ای نیست. در این کشور سیاستگذاری و تصویب قوانین مسکن، برعهده ی دولت مرکزی و تطبیق آن ها با شرایط هر ایالت، برعهده ی حکومت های محلی می باشد. اجزای خصوصی و دولتی بخش مسکن در کشور آمریکا، آن چنان به یکدیگر وابسته اند که بایستی این بخش را دارای نظام تصمیم گیری دوگانه معرفی نمود، گرچه دولت آمریکا همیشه کوشش داشته می باشد تا بخش خصوصی، مسئولیت بیشتری را در امر تهیه و ساخت مسکن برعهده گیرد و خود تنها به وضع قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای آن بپردازد، بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند از عهده ی معضلات مربوط به مسکن برآید و به خصوص در زمینه ی تهیه ی مسکن برای گروه های کم درآمد بایستی در بخش دولتی، فعالیت داشته باشد. در طول تاریخ آمریکا، هرگاه دولت مسئولیت تأمین مسکن را برعهده گرفته، در سطح محلی و توسط مقامات محلی، اقدام کرده می باشد (قالیباف، 1390: 49).

  • آلمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آلمان شهرداری ها موظف هستند که برنامه توسعه آینده تمامی زمینه های داخلی محدوده شهر را به وسیله طرح های عمرانی معین کنند. شهرداری ها دارای حق ساخت، اصلاح و نوسازی نیز هستند و طبق قوانین ایالتی و به نام حکومت ایالتی بر امر ساختمان سازی نظارت می کنند. شهرداری ها از طریق انتقال وام و کمک از منابع مالی ایالت به شرکت ها و واحدهایی که در امر ساخت مسکن اجتماعی فعالیت می کنند به این امر یاری می رسانند و نیز می توانند در پرداخت کرایه منزل افراد فقیر سهمی به عهده بگیرند. همچنین شهرداری ها می توانند برای ساخت مسکن اجتماعی شرکت هایی ایجاد کرده و کارهای ساخت و اداره این مسکن ها را بر عهده بگیرند و برای گروه های خاص اجتماعی برنامه های ویژه مسکن سازی را با در اختیار قرار دادن زمین شهری به سازندگان به اجرا در آورند (کاظمیان و همکاران، 1392: 408-409).

سایر وظایف شهرداری های آلمان در بخش مسکن به تبیین زیر می باشد:

  • برنامه ریزی کاربری زمین و بازار مسکن
  • تامین و ذخیره زمین مناسب برای مسکن سازی
  • صدور پروانه ساخت و ساز (قالیباف، 1390: 52)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد گردید:

1- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری

2- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری

3- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری

4- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری

5- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری

6- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری

4-1- سوالات پژوهش

سوال اصلی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در مدیریت مسکن شهری چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه می باشد؟

2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه می باشد؟

3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه می باشد؟

4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری چگونه می باشد؟

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه می باشد؟

6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران با فرمت ورد