دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سابقه تجربی و پژوهشی پژوهش

به مقصود مطالعه تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری و استخراج شاخص های آن نیاز به مطالعه مقالات و پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع و تجارب کشورهای موفقی که در آنها شهرداری ها تأثیر به سزایی در فرآیند مدیریت و تامین مسکن شهری دارند می باشد. بر این اساس در این بخش از پژوهش آغاز به مطالعه تجارب شهرداری های سایر کشورها در زمینه مسکن پرداخته خواهد گردید و پس از آن تعدادی از پژوهش های مرتبط در ایران و جهان ارائه خواهد گردید.

1-3-2- پیشینه تجربی پژوهش

مطالعه تجارب بین المللی نشان می دهد که مقامات محلی علی الخصوص شهرداری ها از طیف گسترده ای از ابزار، مدل ها و مکانیزم ها به صورت ترکیبی برای پیشبرد و ارتقای مسکن ارزان قیمت بهره گیری می کنند.رویکردهای مورد بهره گیری شامل هر دو روش نظارتی و غیر نظارتی می باشند. فعالیت های اساسی به چهار خوشه تقسیم بندی می شوند:

 • تامین مستقیم مسکن
 • بهره گیری از دارایی (زمین ها و سایر امکانات) شوراها برای طرفداری از مسکن ارزان قیمت
 • بودجه و تامین مالی مسکن
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیات

شواهد بین المللی نشان می دهد که رهبری سیاسی محلی در مورد مسائل مسکن می توان موفقیت آمیز ترین نوع دخالت در امر مسکن باشد (اسمیت و همکاران، 2007).

در ادامه به مطالعه وظایف شهرداری ها در امر مسکن در تعدادی از کشورها پرداخته خواهد گردید.

 • آفریقای جنوبی

حق دسترسی به مسکن مناسب در ماده 26 قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی لحاظ شده می باشد. همراه با حکومت های ملی و ایالتی، حکومت های محلی نیز موظف به تضمین این حق برای شهروندان هستند. اگرچه حکومت های محلی در آفریقای جنوبی اختیار و تعهد مالی ندارند، اما در قبال تعداد زیادی از مسائل مرتبط با تامین مسکن مسئول هستند که از این جمله می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • شناسایی و تخصیص زمین برای مسکن
 • تسهیل و همانگی توسعه مسکن در قلمرو قدرت خود
 • تنظیم استانداردهای سلامت و امنیت در توسعه مسکن
 • تعیین اهداف تامین مسکن
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تامین زیرساخت های لازم برای مسکن
 • تشویق و تسهیل توسعه مسکن اجتماعی
 • شناسایی نوع تقاضای مسکن شهروندان
 • توسعه استراتژی های مسکن
 • برنامه ریزی توسعه فضایی و مشخص کردن نوع مسکن مناسب
 • شناسایی اندازه بودجه مورد نیاز برای برنامه ریزی مسکن
 • نظارت و کنترل بر ساخت و ساز (مک کارتی، 2010)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد گردید:

1- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری

2- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری

3- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری

4- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری

5- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری

6- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری

4-1- سوالات پژوهش

سوال اصلی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در مدیریت مسکن شهری چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه می باشد؟

2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه می باشد؟

3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه می باشد؟

4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری چگونه می باشد؟

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه می باشد؟

6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران با فرمت ورد