دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– پژوهش های انجام شده در ایران

موضوع مسکن شهری در ایران خصوصا برای پژوهشگران ناشناخته نیست. از زمان مطرح شدن مسأله ی مسکن به عنوان یک مشکل اساسی و بحرانی که سراسر کشور، به ویژه شهرهای بزرگ را در برگرفته و بعد از تغییرات گسترده ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی و اقتصادی دهه های 1340 به بعد، همواره در مورد جنبه های مختلف مسکن پژوهش ها و مطالعه های زیادی انجام شده می باشد. اما تا کنون هیچ پژوهشی در زمینه تأثیر و جایگاه شهرداری ها در مبحث مدیریت مسکن شهری به ثبت نرسیده می باشد. در ادامه به مطالعه بعضی پژوهش های مرتبط با موضوع مسکن و همچنین چند پژوهش مشابه در زمینه واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها پرداخته خواهد گردید.

احدنژاد روشتی و مرادی مفرد(1392)، در مقاله­ای با عنوان “تأثیر استراتژی توسعه شهری(CDS)، در سیاستهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری( مطالعه موردی، ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)”، که با بهره گیری از مطالعات میدانی و کتابخانه ای به دست آمده، در نهایت با بهره گیری از نرم افزارهای spss و  Matlabبه تجزیه و تحلیل داده پرداخته اند. نگارندگان در این مطالعه، به این نتیجه رسیده اند که ارائه وام ( که این مؤلفه می تواند از سوی ارگانهایی مانند شهرداری جهت مدیریت و بهره مندی بیشتر و بهتر شهروندان از تسهیلاتت مسکن صورت گیرد)، مهمترین تأثیر را در ایجاد انگیزه برای مقاوم سازی مساکن این گروه های کم درآمد شهری دارد (احد نژاد و مرادی مفرد، 1392: 35-48).

رنجبر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر یابی و ظرفیت سنجی مدیریت شهری در تامین امنیت غذایی شهر به راهنمایی دکتر کاظمیان در مطالعه ای توصیفی در دو مرحله آغاز به مقصود تأثیر یابی مدیریت شهری، تجارب ایران و جهان در حوزه امنیت غذایی شهری را مورد مطالعه قرار داده که در نهایت تأثیر های پیشنهادی فائو به این مقصود مشخص گردیده می باشد. سپس با بهره گیری از اطلاعات حاصل از تأثیر یابی، مدل تحلیلی پژوهش برای ظرفیت سنجی طراحی و شاخص های آن به دو گروه ذهنی و عینی تقسیم گردیده می باشد. اسناد سازمان و مصاحبه های مسئولان سازمان برای تعیین وضعیت شاخص های عینی مورد بهره گیری قرار گرفته و پرسشنامه نیز برای سنجش شاخص های ذهنی تنظیم شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و روسای میادین و بازارهای میوه و تره بار تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران می باشد. در نهایت پس از تحلیل نتایج پرسشنامه با نرم افزار SPSS، 8 تأثیر )ابعاد ایفای تأثیر مدیریت شهری در امنیت غذایی شهر) حاصل شده که پس از سنجش ظرفیت مدیریت شهری تهران در ابعاد مذکور، بیشترین ظرفیت ها به ترتیب در “ایجاد زیرساخت، تجهیزات و خدمات”، “متناسب کننده بخش خصوصی و دولتی”، “برنامه ریزی در حوزه تامین و توزیع مواد غذایی”، “تنظیم و اجرای مقررات حوزه تامین و توزیع مواد غذایی”، “پل ارتباطی )میانجی( بین دولت و بخش خصوصی”، “تهیه اطلاعات حوزه تامین و توزیع مواد غذایی” و کمترین ظرفیت شهرداری تهران در “طرفداری از بخش خصوصی” نظاره شده می باشد (رنجبر، 1391).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد گردید:

1- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری

2- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری

3- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری

4- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری

5- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری

6- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری

4-1- سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در مدیریت مسکن شهری چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه می باشد؟

2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه می باشد؟

3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه می باشد؟

4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری چگونه می باشد؟

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه می باشد؟

6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران با فرمت ورد