دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارزیابی ظرفیت های موجود و نیازها

این فرآیند که مرحله دوم از چرخه توسعه ظرفیت می باشد راهنمایی می باشد که در انجام هر مطالعه ظرفیت سنجی توصیه می گردد. این فرآیند شامل مراحل زیر می باشد:

1- بسیج و طراحی: مشارکت ذی نفعان و طراحی روشن برای انجام یک ظرفیت سنجی موفقیت آمیز بسیار مهم می باشد. این مرحله با سه سوال راهنما آغاز می گردد: 1- چرا ظرفیت: 2- ظرفیت چه چیز؟ 3- ظرفیت برای چه؟

گام های اصلی این مرحله عبارت می باشد از: 1- روشن ساختن اهداف و انتظارات از مشتریان اولیه 2- مشخص کردن ذی نفعان ملی و محلی درگیر در فرآیند- طراحی، ارزیابی و اختصار/ تفسیر- برای اطمینان از موفقیت پیش رو 3- تطبیق چارچوب ظرفیت سنجی پیش فرض( نقطه شروع، موضوعات اصلی، ظرفیت کارکردی) با نیازهای محلی ( در این قسمت با در نظر داشتن اهداف پژوهش نقطه شروع و موضوع اصلی و ظرفیت عملکردی انتخاب می گردد و لزوما نباید در برگیرنده تمام اجزای این سه قسمت باشد) 4- تعیین چگونگی انجام ارزیابی 5- هزینه انجام ظرفیت سنجی ( بر اساس ترکیب تیم، مدت زمان و عمق زمان)

2- انجام ظرفیت سنجی: در این مرحله داده ها و اطلاعات در خصوص ظرفیت های موجود و مورد نظر جمع آوری می گردد. این داده ها به شیوه های متفاوتی جمع آوری می گردد که شامل مصاحبه خود ارزیابی و تمرکز گروه ها می باشد.

با پرورش و تقویت ظرفیت های موجود می توان به استراتژی های توسعه ظرفیت رسید. در این مرحله با مقایسه ظرفیت های مورد نظر در آینده با ظرفیت های موجود نیاز های ظرفیتی به دست می آید.

3- اختصار و تفسیر نتایج: پس از اتمام ظرفیت سنجی، نتایج را به صورت اختصار بر روی یک کار برگ مشخص می نماییم این کاربرگ نمای کلی از سطح ظرفیت برای هر مقطع از محدوده و مقیاس ارزیابی شده را مشخص می نماییم. این فرآیند در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری در چارچوب یکپارچه سازی مدیریت شهری می باشد که نمونه موردی برای پژوهش شهرداری تهران در نظر گرفته شده می باشد. به این ترتیب این هدف کلی در قالب اهداف فرعی زیر دنبال خواهد گردید:

1- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران دربرنامه ریزی مسکن شهری

2- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین زمین مسکن شهری

3- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران درتامین مالی مسکن شهری

4- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری

5- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری

6- ظرفیت سنجی برای ارتقای تأثیر شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری

4-1- سوالات پژوهش

سوال اصلی:

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در مدیریت مسکن شهری چگونه می باشد؟

سوالات فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در برنامه ریزی مسکن شهری چگونه می باشد؟

2- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین زمین مسکن شهری چگونه می باشد؟

3- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در تامین مالی مسکن شهری چگونه می باشد؟

4- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در هدایت و کنترل ساخت و ساز  مسکن شهری چگونه می باشد؟

5- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سیاست گذاری مسکن شهری چگونه می باشد؟

6- ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای تأثیر آن در سازماندهی و هدایت تأثیر آفرینان مسکن شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی ارتقای تأثیر شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران با فرمت ورد